За проекта

За проекта

Концепцията за повишаване на екологичното съзнание и изграждането на капацитет на младите хора логично предполага използването на интерактивни, уеб базирани инструменти, които са по-близки до начина на живот на младите хора. По тази причина се предвижда да се разработи платформа за наблюдение на околната среда на Балканите, където данните, събрани от младите природозащитници по отношение на характеристиките и състоянието на природата, ще бъдат попълнени от участниците в платформата, изложени и анализирани.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Заглавие на проекта:
CB005.1.12.153 “Подобряване на капацитета за опазване на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите природозащитници в общините Болярово-Кофчаз”

Водещ партньор (име/ държава):
Младежка неправителствена организация Болярово/България

Проектни партньори:
Община Кофчаз

Приоритетна ос:
Околна среда

Специфична цел:
Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на природните ресурси чрез общи инициативи за сътрудничество в трансграничния регион

Продължителност:
12 месеца

Общ бюджет:
78 367,03 евро

Цели на проекта:
Общата цел на проекта е да се повиши информираността и изграждането на капацитета на ученици и учители в трансграничния регион в областта на опазването на екосистемите и възстановяването им. Конкретната цел на проекта е да се разработят и да определят подходящи условия за младите хора да се включат в опазването на околната среда чрез сътрудничество.

Дейности по проекта:
Разработване на модул за курс по околна среда за ученици,
Провеждане на курс по околна среда "Млад еколог",
Разработване на Балканска младежка платформа за опити от измервания на околната среда;
Разработване на проучване на най-добрите маркетингови практики за популяризиране на мерките за защита на природата сред младите хора; Разработване на проучване на иновативни методи за устойчиво използване на общите природни ресурси,
Организиране на промоционална кампания

Резултати по проекта
Създадена платформа Балканска младежка екологична обсерватория, условия за трансгранично сътрудничество; Разработено проучване на най-добрите маркетингови практики за популяризиране на мерките за защита на природата сред младите хора; Разработено проучване на иновативни методи за устойчиво използване на общите природни ресурси, Организирана на промоционална кампания

Целеви групи:
Основните целеви групи по проекта са учениците и учителите в граничния регион.